અમારી સેવાઓ

 • સી.ટી. સ્કેન

  સી.ટી. સ્કેન

 • બ્લડ સ્ટોરેજ કેન્દ્ર

  બ્લડ સ્ટોરેજ કેન્દ્ર

 • ઓપરેશન થીએટર

  ઓપરેશન થીએટર

 • એમ્બ્યુલન્સ

  એમ્બ્યુલન્સ

 • મેડીકલ સ્ટોર

  મેડીકલ સ્ટોર

 • વાત્સ્યાયન કેન્દ્ર

  વાત્સ્યાયન કેન્દ્ર

 • રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થય વીમા યોજના-આર.એસ.બી.વાય.

  રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થય વીમા યોજના-આર.એસ.બી.વાય.

 • ઇકો ટેસ્ટ ફેસિલિટી

  ઇકો ટેસ્ટ ફેસિલિટી